รางวัลต่างๆ

รับเกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์พลังงาน


A01 A02

งานรับรางวัล 12 ปี MDICP

คุณจิระชัย พุทธวงค์ ประธานบริษัท โรงงานปุ๋ยมูลค้างคาว

คุณจิระชัย พุทธวงค์
ประธาน บ.อินเตอร์อโกรเทค(ประเทศไทย) จก.
ได้รับเกียรติบัตรองค์กรดีเด่น
แห่งการพัฒนาระดับภูมิภาค(MDICP ปี 2552)
โดยคุณสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณจิระชัย พุทธวงค์ ประธานบริษัท โรงงานปุ๋ยมูลค้างคาว

คุณจิระชัย พุทธวงค์
ประธาน บ.อินเตอร์อโกรเทค(ประเทศไทย) จก.
ได้รับโล่ห์รางวัลองค์กรดีเด่น
แห่งการพัฒนาระดับประเทศ(MDICP ปี 2552)
โดยคุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณจิระชัย พุทธวงค์ ประธานบริษัท โรงงานปุ๋ยมูลค้างคาว

คุณจิระชัย พุทธวงค์
ประธาน บ.อินเตอร์อโกรเทค(ประเทศไทย) จก.
ได้รับรางวัล MDICP AWARD
สาขาการบริหารงานคุณภาพ งาน 12 ปี MDICP
โดยคุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

C01 C02 C03

C04 C05 C06

C07