แบบฟอร์มรับสมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

1.ข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

วันเดือนปีเกิด

เพศ ชาย หญิง  สถานภาพสมรส

ส่วนสูง เซนติเมตร น้ำหนัก กิโลกรัม

สัญชาติ ศาสนา

ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์

2.ตำแหน่งงานที่ต้องการ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

เงินเดือนที่ต้องการ วันที่สามารถเริ่มงานได้

3.ประวัติการศึกษา (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา

คณะ สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ย

4.ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
1.
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง

ชื่อบริษัท

ที่อยู่-ติดต่อ

เงินเดือน

ตำแหน่ง

ระดับ

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน

5.ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
1.
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง

สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร

6.ความสามารถ/ผลงาน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ความสามารถทางภาษา(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 กัมพูชา เกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น ฟิลิปิโน ไทย ฝรั่งเศส พม่า มาเลย์ ยาวี เยอรมัน ลาว เวียดนาม สเปน อังกฤษ อินโดนิเซีย

พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที

ความสามารถในการขับขี่

มีพาหนะส่วนตัว

ความสามารถพิเศษอื่นๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติและประสบการณ์อื่นๆ

บุคคลอ้างอิง